Li èk matjé Kréyol épi « Rèspé », on tèks a Joby Bernabé

joby_bernabe

RÈSPÉ

Joby BERNABÉ

 

Ni lanmen maléré pann anba ròb lavi
dan ansel « sé lavi ! sé lavi ! Sa’w lé fè ! sé lavi !»
ansel «sa’w lé fè» ki pa ka rété piès, piès, piès, piès, piès toubonman, um!
Lanmen dézespéré maré lannwit kon jou
ankò an priédié, priédié, priédié, priédié.
Lanmen neg débantjé ka fennen
anlè pié lèspwa malpapay yo a, ay malpapay !
Ni lanmen djòl bavé kalen ki pou pran valé
ek di amèn : mèsi belmè, mèsi, mèsi bèlmè patrie;
lanmen bouden bwareng
ki pa fouti mètba sésé an tèt zépeng
pou yo pé di’w an jou
«Mi sé sa mwen fè asou fòs pwa kò mwen
èk dé lanmen-mwen
pou asiré chimen lanmen désandans-mwen.»

Ni dòt kalté lanmen, aprézan
dòt kalté ras lanmen ka ba kò yo lanmen
menm-bet-menm-pwel yo a kon may fil zagriyen;
lanmen ganté féré ki sa pasé lanmen
la lanmen pou pasé, lè lanmen pou pasé:
Twa ti tap an do moun.
Twa ti tap an do bèf.
Twa ti tap an do nèg.
Travay monfi ! travay ! sé bon ! sé bon ! sé bon !
Lanmen ka griyen ba’w
Lanmen ka ba’w lanmen
pandan lòt lanmen-yan filé pou pété ren’w.

Lanmen kaméléyon
lanmen krab-gwo-modan
lanmen vènen sèpan
lanmen politichien ka trennen moun
kon chien dèyè zo bel pawòl-yo, bel pawòl. Wè.
Lanmen ki jik sosé
jik sosé, a pa jé,
ti biswi chanpagn yo a, an tjim san maléré.
Jòdi an ka mandé
rèspé pou lanmen-mwen
rèspé pou ta frè-mwen
rèspé pou péyi-mwen
rèspé an ka mandé.
Rèspé !

Kè-

Rèspé pou péyi-mwen
Pou lanmen-mwen
Rèspé respé an ka mandé

Pas ni lanmen griji ki aprann rifizé soutiré lanmizè;
lanmen ké résité’w sa ladech yé patjè
kon an lison jéografi, um !
Lanmen rèd kon masonn
ki konnet lévé tèt pou yo raché dwa-yo;
lanmen ki désidé rété anfwapoutout
gobé miyèt lavi tout Lasensilvès;
lanmen ka pété wòch;
lanmen ka kochi fè afòs yo ja pran fè;
lanmen pé sa chiré’w ek lafwa an dié
menm manniè yo ké ba’w dousin
si’w wè yo pou ba’w dousin;
mwen menm man ka mandé
respé pou lanmen-mwen
respé pou ta frè-mwen
respé pou péyi-mwen
respé an ka mandé
respé !

Kè-

Rèspé pou péyi-mwen
pou lanmen-mwen
rèspé, respé an ka mandé.
Rèspé.

Senk dwet-li gran ouvè
an nonm gadé lanmen’y épi i déklaré: um !
«Si sé pou man ba an moun manjé épi plézi,
asiré an ké bay jistan i rasazié.
Mé si an pran lapenn di sé kou an ka ba’y,
sé ké asiréman pou i mandé padon !»
Mwen menm ki mwen menm lan
padon an ka mandé si dé lanmen nèg mwen
si défwa an sé ja ba an moun
kou an pa té pou ba’y.
Mé poutji fout délè lanmen-mwen ni latranblad
lè an ka miziré pwa lavi an genyen
pou laswè vèt man swé ?
Poutji an ka santi venn-mwen
ka brilé mwen pa bò kokozié-mwen
lè sa ka rivé mwen katjilé ki soley ké kléré
ba yich-mwen dimen ka vini yan adan lavi-ta’a
É andjetsa pito !

Rèspé pou lanmen-mwen
rèspé pou ta frè-mwen
rèspé pou péyi-mwen
rèspé pou tianmay-mwen.
Rèspé an ka mandé.
Rèspé !

kè-

Rèspé pou péyi-mwen
pou lanmen-mwen
rèspé, rèspé an ka mandé.
Rèspé !

Pas ni lanmen garé ka mò swèf an lanmen fratèrnel
a tjenbé an zéklè lannwit-la.
Ni lanmen ki moli avan yo tjenbé rèd;
ni sa ka bouché zié pou yo fè wòl pa wè;
ni dòt ki ja lésé dézèspwa k’alé;
ni sa ki viré lang asou kòd lonbrik yo.
Ni lanmen ki fouben, lanmen ki sé limen difé
adan tout pay.
É ni lanmen, frè-mwen
ka pran tan katjilé apiyé douvantèt
ki bout kòd pou ralé pou démaré lavi;
lanmen ki ni bon tjè mé ki ni kont tjè-yo;
lanmen ka djéri blès mé lanmen san féblès;
lanmen ki pa ka jwé grennzo épi tjè moun;
lanmen ké riaprann fè wòch kraché difé;
lanmen ké rédi dlo, la dlo sé ka séré;
lanmen fò,
lanmen pwòp,
lanmen nèt;
lanmen djòk;
lanmen fanm épi nonm ki jiré
anlè tèt jénérasion douvan;
pran fièl épi kouraj,
travay épi lanmou;
kòn lanbi ek fizi si mové tan lévé,
pou yo sinié
rèspé !
an zékal péyi-ya menm.

Jòdi an ka mandé’w
rèspé pou lanmen-mwen
rèspé pou ta frè-mwen
rèspé pou péyi-mwen
rèspé pou latè-mwen
rèspé pou tianmay-mwen
rèspé pou piébwa-mwen
rèspé pou lanmè-mwen
rèspé pou solèy-mwen
rèspé an ka mandé.
Respé.

kè-

Rèspé pou péyi-mwen
pou lanmen-mwen
respé, rèspé an ka mandé.
Rèspé.

 

Poème de Joby Bernabé – Album  « 3 mo 7 pawol » – 1985 – Martinique – Georges Debs Productions

 

%d blogueurs aiment cette page :